Leveringsvoorwaarden 
van Het Eiland Neus

Leveringsvoorwaarden


van Het Eiland Neus

Ondernemingsnummer (BE)0846468916

Algemeen

Artikel 1

Degene die een overeenkomst met Het Eiland Neus aangaat, wordt verder de afnemer genoemd. Maartje Luif, Wannes Daemen en Het Eiland Neus worden verder de leverancier genoemd.

Artikel 2

Deze leveringsvoorwaarden betreffen al de ideeën, producties, ontwerpen en diensten die de leverancier levert, tenzij nadrukkelijk wordt vermeld voor welk soort werkzaamheden de voorwaarde geldt.

Artikel 3

Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij schriftelijke opdrachten.

Artikel 4

Wanneer niets specifieks wordt overeengekomen, gelden de voorwaarden van de voorlaatste opdracht die de leverancier aan de afnemer leverde. Indien er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden deze algemene leveringsvoorwaarden en de condities waarop de leverancier gebruikelijk levert, waaronder de gebruikelijke tarieven van de leverancier.

Artikel 5

Afwijking van de leveringsvoorwaarden is slechts van kracht wanneer de leverancier de wijziging heeft bevestigd.

Artikel 6

De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop.

Geheimhouding

Artikel 7

De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de afnemer die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Opdracht en opdrachtbevestiging

Artikel 8

Bij het verstrekken van de opdracht wordt deze kort omschreven en worden afspraken gemaakt over:

– het doel van de opdracht
– het gebruiksdoel van de bijdrage of dienst
– frequentie van de bijdrage of dienst
– de eisen van de afnemer
– de omvang van het werk
– de materialen of gegevens die de afnemer aanlevert en binnen welke termijn die aangeleverd worden
– de uiterste aanlevertermijnen en de tijd voor de standaardherzieningen van het definitieve product
– het geldende honorarium
– eindredactie
– correctie van zet- en/of drukproeven
– verzorging van illustraties en/of fotografie
– begeleiding van druk en afwerking
– overige organisatorische begeleiding

Artikel 9

Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen 7 dagen om een herziening is gevraagd. Bij actuele bijdragen voor bijvoorbeeld snelle media geldt als uiterste acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende medium, c.q. de editie of uitzending waarvoor de bijdrage bestemd is. Een eventueel tegenbericht moet voor die termijn zijn gegeven.

Concepten en eenmalige herzieningen

Artikel 10

Een eenvoudige herziening is bij al de producten en diensten van de leverancier in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht, tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

Artikel 11

Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald moeten worden.

Offerte en offertekosten

Artikel 12

In offertes worden de in artikel 8 genoemde punten zo veel mogelijk opgenomen.

Artikel 13

Aan het doen van een beknopt voorstel voor een bijdrage en aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.
Indien het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat min of meer een werkplan bevat, indien voor het maken van een offerte veel rekenwerk verricht moet worden of indien de offerte anderszins meer dan twee uur werk vraagt, kunnen aan de werkzaamheden kosten verbonden worden.
Indien een oriënterend gesprek overgaat in een werkbespreking dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Die overgang dient gemeld te worden. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief.

Artikel 14

De ideeën/ontwerpen en de toelichting daarop die in de offerte of het voorstel voor een bijdrage zijn vervat, blijven eigendom van de leverancier. Bij ongeoorloofd gebruik ervan zal een schadevergoeding worden gevorderd. Indien er auteursrecht op het idee en de toelichting rusten, zal ook voor die inbreuk een extra schadevergoeding worden gevorderd.

Artikel 15

Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor 8 dagen. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan 2 maanden.

Levering en eerste gebruiksrecht

Artikel 16

Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de leverancier.

Artikel 17

Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht producten of diensten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Vrijwaring

Artikel 18

De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart de leverancier van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de leverancier.
De afnemer vrijwaart de leverancier van iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart de leverancier ook van aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.

Auteursrechten

Artikel 19

De leverancier van tekst, beeld en ander werken in de zin van de auteurswet geeft bij levering toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
De leverancier behoudt het recht zijn bijdrage of dienst elders te verkopen of te publiceren, voor zover hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.

Artikel 20

Indien de afnemer de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel 100 procent van het oorspronkelijke honorarium.
Indien de leverancier extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken, komen de kosten daarvan bovenop het genoemde honorarium.

Artikel 21

Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de leverancier een vergoeding toe van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium.
Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt als overeengekomen honorarium het gebruikelijke tarief van de auteur. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage.

Artikel 22

Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de leverancier worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.
De leverancier kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de afnemer een extra vergoeding van ten minste 100 procent van het overeengekomen honorarium verschuldigd.

Artikel 23

Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van de auteur/ontwerper krijgt, kan de leverancier op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn bijdrage verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 24

De bepalingen van artikel 20 tot en met 24 hebben ook betrekking op producten en diensten die de leverancier van derden betrekt. De leverancier garandeert daarbij de afnemer dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Artikel 25

De in de voorgaande artikelen genoemde bedragen en percentages laten onverlet dat de leverancier het recht heeft om – in geval van een inbreuk op het auteursrecht – de werkelijk geleden materiële en immateriële schade te vorderen.
Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet dat de leverancier het recht heeft al dan niet op de Auteurswet gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of rectificatie.

Artikel 26

Voor ideeën/ontwerpen en tips van de leverancier die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de realisatie van een product, dient de opdrachtgever de leverancier een redelijke vergoeding te betalen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van het als gevolg van het idee/ontwerp of de tip gerealiseerde product.

Betaling

Artikel 27

Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.

Artikel 28

De betalingstermijn is 14 dagen na levering. Indien de leverancier wenst te factureren dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te gebeuren.
Bij betalingen langer dan 2 maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die 2 maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het de leverancier vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.

Artikel 29

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 procent van de hoofdsom met een minimum van  30,–, alles exclusief belasting.

Geschillen

Artikel 30

Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied van de leverancier of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.

NB Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de voorwaarden van de freelancesectie van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

© 2020 Maartje Luif & KLEO, met dank aan Wannes Daemen • Leveringsvoorwaarden

Stuur een mailtje

Wil je meer informatie of heb je vragen? Mail mij!

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?